Generalforsamling

Generalforsamling OWL 28. april 2023. Birk & Conrad, Odense.

Referat.

Oldermand Ulrich Erhardtsen indleder generalforsamlingen med at byde velkommen og en orientering om den kommende generalforsamling, for derefter gå til Dagsorden pkt. 1 i den fremsendte indkaldelse til alle medlemmer i OWL.

1. Valg af dirigent.: – Bestyrelsen foreslog Peder Ellegaard til dirigent for generalforsamlingen. Ingen modkandidat og valgt ved akklamation.

Peder konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet og orienterede kort om generalforsamlingens Dagsorden, og at der er 34 stemmeberettiget tilstede.

2 Beretning.: – Oldermanden startede sin beretning for det forgangne år. Ulrich kunne herefter berette, at der igennem sæsonen havde været otte spændende smagninger med et generelt tilfredsstillende antal deltagere. Bestyrelsen søger at arrangerer smagninger inden for de tildelte rammer. Flere af smagningerne er blevet til tradition og tema hvorfor de indgår i kommende sæson planlagte smagninger.

Inden godkendelsen af beretningen blev sendt til godkendelse, spurte Jan Andersen og Peter Stein, om ikke der kunne være en større vifte af flasker af bedre kvalitet ved årets generalforsamling. Jan Rasmussen rettede modsvar til Jan Andersen og Peter Stein for forfejlede kritik, samt at det hørte under pkt.7 Eventuelt og ikke under Beretningen. Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

Oldermanden benyttede herefter lejligheden til at takke Jan Rasmussen for husly på Ejerlykkeskolen, der samtidig fik en flaske af Livets vand som tak.

3 Regnskab.: – Kassemesteren Johan Linderberg gennemgik herefter regnskabet for den forgangne sæson og som viste, at der er 71 medlemmer. Regnskabet viste Odense Whiskylaug økonomiske situation er god og tilfredsstillende. Den forgangene sæson kom ud med et samlet underskud på 447 kr.

Generalforsamlingen godkender regnskabet med akklamation.

4 Forslag.: – Der var ikke indkommet forslag til årets generalforsamling.

5 Kontingent.: – Laugsledelsen har indstillet, at der ikke skulle ske ændring i kontingentet, samt en fastholdelse af kontingentet på 250 kr.

Generalforsamlingen godkendte Laugsledelsens indstilling ved akklamation.

6 Valg:

– Viceoldermand Johnny Larsen, Kassemester Johan Linderberg var på valg og begge to tilkendegav, at de gerne ville fortsætte. Generalforsamlingen genvalgte begge ved akklamation.

Laugsledelses suppleant Søren Jantzen (ikke tilstede), var på valg og havde tilkendegivet, at han ønskede at fortsætte. Generalforsamlingen kvitterede med akklamation.

Bilagskontrollant Michael Rossell ønskede ikke at genbesætte sig hvervet som Bilagskontrollant. I stedet blev Morten Ottesen foreslået. Morten valgtes med akklamation.

Bilagskontrollant suppleant Jan Rasmussen ønskede at fortsætte som Bilagskontrollant.

Generalforsamlingen tilkendegav med akklamation ønsket.

7 Eventuelt.: – Jan Andersen spurte til underskuddet i årets regnskab og Peter Stein ønskede, at OWL oppede sig for bedre whisky. Viceoldermand Johnny svarede, at underskuddet kunne forklares med generelt højere omkostninger til whisky mm, samt at flere af vores vindere på Aftenens whisky ikke ville kunne købes for rimelige penge og at det fremadrettet kun ville blive vanskeligere. Samt at der ingen 25 års whiskysmagning er planlagt og at det er skrinlagt, grundet høje omkostninger på flaskerne.

Ordstyrende afsluttede generalforsamlingen

Oldermanden takkede generalforsamlingen for gode betragtninger, engagement og input, og samtidig annoncerede, om der er medlemmer, der vil stå for en smagning fremadrettet.

Generalforsamling slut.

———- 0 ———-

Referat fra generalforsamling Odense WhiskyLaug 03. september 2021.

 1. Valg af dirigent.: – Jesper Munck foreslås af bestyrelsen. Jesper Munck vælges af generalforsamlingen ved akklamation. – Jesper konstaterer herefter, at generalforsamlingen er lovligt varslet ved offentliggørelse af indkaldelse af 20.06.2021, samt at der er 28 stemmeberettigede til aftenens generalforsamling.
 2. Beretning.: – Oldermanden afgiver herefter beretning om OWL’s virke og udfordringer, som har været og er præget af COVID-19. I den forgangne sæson er der afholdt fire smagninger incl. grillarrangement. Der har til arrangementerne været 119 deltagere. Medlemstallet pt. er på 55 personer. Resten af OWL’s smagninger fremgår af OWL’s hjemmeside.

– OWL’s kontakt til skolen går igennem Jan Rasmussen og som en tak til ham overrækkes en flaske whisky. Forsamlingen kvitterede med klapsalver. Oldermanden afsluttede sin beretning med en tak for en lille, men hyggelig sæson.

 1. Regnskab.: – Kassemesteren Johan gennemgik OWL’s regnskab, der viste et underskud på 70,00 kr. for sæsonen 2020-21. Bank 14.000 kr., kassebeholdning på 4500 kr., 40.000 kr. på jubilæumskonto og 113.000 i flaskeaktiver. OWL’s regnskab blev godkendt med akklamation fra forsamlingen.
 2. Forslag.: – Der er til generalforsamlingen fremsendt et forslag. Troels Funder havde indsendt forslag til ændring af vedtægterne § 5 stk. 6, omhandlende fuldmagt.

– Troels Funder begrundede sit forslag og ved den efterfølgende afstemning, var det en enstemmig generalforsamling, der stemte for vedtægtsændringen.

 1. Kontingent.: – Bestyrelsen foreslår, at nuværende medlemmer ikke skal betale for sæson 2021/2022, idet foregående sæson qua COVID-19 ikke blev gennemført som planlagt. Nye medlemmer betaler kontingent på 250 kr.

– Forslaget bliver vedtaget ved akklamation fra forsamlingen.

 1. Valg:
 • Viceoldermand Ulige år:               Johnny Larsen. Genvalgt med akklamation.
 • Kassemester Ulige år:                  Johan Lindeberg. Genvalgt med akklamation.
 • Suppleant 1 år:                             Søren Jantzen. Genvalgt med akklamation.
 • Bilagskontrollant 1 år:                   Michael Rossell. Genvalgt med akklamation.
 • Bilagskontrollant suppleant 1 år:  Jan Rasmussen. Genvalgt med akklamation.

7. Eventuelt.: Dirigenten oplyste, at alt kan diskuteres, men der kan ikke laves beslutninger og ordet er frit.

 • Frederik: – Spurgte/fortalte om medlemsflugten for OWL samt generelt omkring dette. Opfordrede herefter bestyrelsen til at finde en lokalitet, da vores nuværende lokalitet ikke passer alles kørselsmønster.
 • Peter Steiner: – Fortalte om prisstigninger på whisky, der medførte, at fremtidige eksklusiv smagninger ville være vanskelige at sammensætte. Hvilket ville medføre jævne eksklusivsmagning. Opfordrede bestyrelsen til at opdatere de smagte flasker jf. formålsparagrafferne.
 • Johnny Hansen – Spurgte til 20 års jubilæumsfest. Bestyrelsen oplyste, at der ikke ville blive afholdt en 20 års jubilæumsfest til næste år, men at der ville blive afholdt en 25 års jubilæumsfest.

Efterfølgende har bestyrelsen fundet ud af at der på sidste generalforsamling blev aftalt at der afholdes den traditionelle ”fødselsdagssmagning” og et selvstændig 20 års jubilæums arrangement.

 • Benny/medlem: – Opfordrede bestyrelsen til at bruge Facebook for promovering af OWL, samt hvervning af medlemmer. Opfordrede endvidere til, eventuelt, at lægge smagningerne på en fredag, da det måske ville medføre en større tilslutning til smagningerne, samt at diskutere, hvorvidt en introduktionspris for nye medlemmer/begyndere kunne være en mulighed.
 • Johnny Larsen opfordrer medlemmer i OWL til at melde sig til arbejdet for en Laugswhisky. Bestyrelse er helt åben for dette. Larsen spurgte, om der kunne være interesse for en ”Whiskytrøje”, hvilket han gerne ville arbejde videre med. Generalforsamlingen tilkendegav, at der er interesse for en ”Whiskytrøje”.

Laugskriver Verner Dalgaard Jensen

———- 0 ———-

Referat fra generalforsamling 14 AUG 2020:

Efter der var blevet budt velkommen v/ Ulrich Erhardtsen og vi havde fået en velkomst dram, gik vi til bords hvor vi traditionen tro fik serveret Wienerschnitzel. Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.

 1. Peder Ellegaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede at den var lovlig indvarslet d. 13/7 2020. Derefter blev ordet givet til oldermanden.
 2. Oldermanden Ulrich startede med at forklare at grunden til at generalforsamlingen først blev holdt nu, var som de fleste vidste pga. COVID-19. Derefter fortalte han at der var tilmeldt 35 medlemmer hvoraf 34 var mødt op. Vi kunne dog godt have ønsket os flere medlemmer til generalforsamlingen. Herefter blev beretningen om det forgangene år oplæst.Der blev spurgt om det var en idé at hæve prisen for smagningen. Det blev der lidt diskussion om, men det endte ud i, at prisen bliver hævet fra d.d. fra 250,- kr. til 300,- kr. for en smagning. Prisen kan dog variere f.eks. ved eksklusiv-smagninger. Beretningen blev godkendt.
 1. Regnskab: Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.Der blev i den forbindelse stillet et par spørgsmål; Var en god idé at sende regnskabet ud til medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen? Så kunne fremlæggelsen kortes ned. En anden ville gerne have at regnskabet blev mere overskueligt opstillet, begge dele vil der blive set nærmere på.
 2. Forslag: Ingen forslag var indsendt.
 3. Kontingent: Årskontingentet forbliver det samme. Godkendt.
 4. Valg af bestyrelse: Bestyrelsen ser efter afstemning således ud.
 • Oldermand: Ulrich Erhardtsen.
 • Vice Oldermand: Johnny Larsen.
 • Kasserer: Johan Linderberg.
 • Laugskriver: Verner Dalgaard.
 • Laugsmedlem: Frederik Gustavsen.
 • Suppleant: Søren Jantzen.

Vedr. Laugswhiskyen, så er der på nuværende tidspunkt ikke fundet nogen, da alt har været lukket ned pga. corona, men der arbejdes ihærdigt videre med det.

Johnny spurgte til 20 års jubilæets fejring. Skal det være to gange; en på selve dagen og en på den til den tid afholde generalforsamling? Eller skal det være en stor fejring? Man blev enige om, at det skulle fejres to gange.

Jan Rasmussen som gik af som Laugsmedlem. Han fik en god flaske, dels for sin indsats i bestyrelsen og dels for at have kontakten til vores ”gratis” lokale på skolen. Der blev selvfølgelig klappet.

Vi skal være klar over, at det en skønne dag ikke lader sig gøre længere, så hvis der er nogen der ved hvor lauget kan låne et lokale til den tid, så må i gerne tænke over det.

Det blev nævnt at lauget mangler en til at styre vores hjemmeside. Der var der et medlem der ville spørge sin søn om det var noget for ham.

Ulrich rundede generalforsamlingen af, derefter var der whisky i det tilstødende lokale, hvor man kunne snakke og få en lille dram.

For referat:

Frederik Gustavsen